Mesafeli Hizmet ve Satış Sözleşmesi

MESAFELİ HİZMET ve SATIŞ SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR

İşbu hizmet sözleşmesi (“Sözleşme”) merkez adresi Nispetiye Cd. Belediye Sitesi A5 Blok No:25 Ulus-İstanbul olan [0733029054800012] MERSIS numaralı Pozitif Mimarlık İnş. San. Tic. Ltd. Şti. (“Şirketimiz” veya “Biz”) ile, https://www.evimitasarla.net Web Sitesi (“Site”) üzerinden işbu Sözleşme’de belirtilen kapsamda sipariş veren müşteriler (“Müşteri” veya “Siz”) arasında akdedilmiştir.

(Her ikisi birlikte “Taraflar” ve ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır.)

TANIMLAR VE KISALTMALAR

İşbu Sözleşme’de yer alan;

Proje”: Müşterilerce bir iç mekanda değişiklik, düzenleme, tasarım gibi iç mimarî düzenlemelerin yapılması amacıyla Site üzerinden gerçekleştirilen başvurunun Şirket tarafından değerlendirilmesini ve kabulünü takiben Şirket tarafından oluşturulacak iç mekan tasarım paketini,

Envanter”: Şirket tarafından Proje’nin oluşturulması ve gerçekleştirilebilmesi için Müşteri tarafından işbu Sözleşme’ye uygun şekilde sağlanması gereken çizimler, fotoğraflar, açıklamalar gibi, Proje’de dikkate alınacak mekâna ilişkin bilgi/belgeyi,

Değerlendirme”: Müşterinin başvuruda kullandığı envanterlerin Proje’yi gerçekleştirmeye elverişli olup olmadığına ilişkin Şirket tarafından yapılan gözlem ve değerlendirmeleri,

Hizmetler”: İşbu Sözleşme’nin 3.1. Maddesinde tanımlanan ve bir mekânda gerçekleştirilmek istenen değişiklik, tasarım, düzenleme vb. hizmetler ile Site içerisinde verilen sair hizmetleri,

Ödeme Hizmetini Sağlayan Şirket”: Şirket tarafından satılan mal ve/veya hizmetler karşılığında Müşteri’de tahsil edilen bedeli işbu Sözleşme kapsamında Müşteri’den tahsil edilecek komisyon düşüldükten sonra ödeme hizmet sağlayıcısı olarak Müşteri’ye aktarılmasına ilişkin hizmetleri sağlayan Şirket’in anlaşmalı olduğu şirketi ifade etmektedir.

SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme; Siz Müşterilerimiz tarafından Site üzerinden verilen sipariş üzerine, bir iç mekânda değişiklik, tasarım, düzenleme yapılması gibi iç mimarlığa ilişkin hizmetlere (“Hizmetler”) istinaden, size özel Proje oluşturulmasına ve Proje’nin Sizin tarafınızdan satın alınmasına ilişkindir. İşbu Sözleşme ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince Tarafların hak ve yükümlülükleri belirlenmektedir.

HİZMETİN TESLİM ZAMANI / TESLİM ŞEKLİ

Mesafeli Sözleşme’ye konu Proje’nin oluşturulabilmesi için Müşteri tarafından Şirketimize ulaştırılan bilgilerin Proje’yi oluşturmak için yeterli olduğu Şirketimizce tespit edilir ise, Müşteri’ye Proje yapımının kabulüne ilişkin bilgilendirme (“İlk Bilgilendirme”), e-posta, SMS gibi elektronik veya fiziki yöntemlerle gönderilir.

Projenin kabulüne ilişkin İlk Bilgilendirmenin Müşteriye gönderilmesini takiben 3 (üç) hafta içerisinde Proje oluşturulur. Doğal afetler, hava muhalefeti gibi mücbir sebeplerle gecikmeler olabilir.

Proje tamamlandığında, Proje’nin tamamlandığına ilişkin ikinci bilgilendirme (“İkinci Bilgilendirme”) Şirketimiz tarafından Müşteri’ye e-posta, SMS gibi elektronik veya fiziki yöntemlerle gönderilir.

Proje

Proje’nin teslimi Müşteri’nin talep ettiği iletişim adresine elektronik olarak gönderilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Müşteri’nin talebine istinaden Proje, sanal gerçeklik (Virtual Reality / “VR”) ortamında da Müşteri’ye sunulabilir.

Müşteri’nin Proje’yi fiziki bir dosya halinde talep etmesi halinde, Proje’nin teslimi Müşteri’nin talep ettiği adreste kendisine yapılır veya kendisinden başka birine ve/veya kendi adresinden başka bir adrese teslimat yapılmasını talep ederse, bu talebi doğrultusunda teslimat yapılır. Teslimat masrafları kural olarak Müşteri’ye aittir ve Şirketimiz tarafından belirlenen kargo firmalarınca teslimat yapılmaktadır.

Sipariş konusu Proje’nin teslimatı için mesafeli hizmet sözleşmesinin imzalı bir nüshasının Şirketimize ulaştırılmış olması ve bedelinin Müşteri’ye sunduğumuz ödeme yöntemlerinden biriyle Müşteri tarafından ödemiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle Proje bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilirse, Şirketimiz, Proje’nin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Proje’nin elektronik veya fiziki tesliminden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, Müşteri’ye aittir.

CAYMA HAKKI

Proje’nin niteliği ve işbu Sözleşme’nin kapsamı Müşteri’nin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mal ve hizmetlere ilişkin olduğundan; taraflarca aksi yönde ayrıca bir anlaşmaya varılmadıkça, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 15. Maddesi uyarınca Müşterinin cayma hakkı bulunmamaktadır.

PROJE’NİN İPTAL EDİLMESİ

Şirketimiz; Müşteri tarafından gerçekleştirilen siparişe ilişkin olarak bildirilen belge ve bilgilerin eksik, sahte ve/veya yanlış olduğunu saptaması halinde; veya, siparişin kötü niyetle/veya ticari ve/veya kazanç elde etmek amacıyla yapılmış olduğuna dair şüphenin varlığı ya da tespiti halinde, herhangi bir zamanda Müşteri’yi bilgilendirmek koşuluyla, Proje Başvuru Formu’nu ve Proje’yi, gerekli incelemelerin yapılmasını teminen durdurma ve/veya iptal etme hakkını saklı tutar. Proje’nin iptali halinde bu durum Müşteri’ye bildirilir ve ödemenin iadesi yasal süreler içerisinde gerçekleştirilir.

SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN HAK, YÜKÜMLÜLÜK VE TAHHÜTLER

Müşteri, Site üzerinden sipariş vermekle birlikte sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun olarak ödemeyi gerçekleştireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Ödemeler kredi kartı, EFT veya havale yöntemlerinden biri kullanılarak yapılabilir.

Sözleşme’ye konu Proje, Mesafeli Sözleşme’ler Yönetmeliği’nin 15. maddesi uyarınca Müşteri’nin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan bir ürün olduğundan, Müşteri’nin cayma hakkı bulunmamaktadır.

Müşteri, Şirket’in isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, Sözleşme’ye konu hizmetin ve Proje’nin nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere Proje’nin fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, masrafları ve şikâyet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar başta olmak üzere Sözleşme kapsamında gereken tüm bilgiler hakkında açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.

İşbu Sözleşme ile; Size özel Proje’nin Şirketimiz tarafından oluşturulabilmesi için öncelikle Sizin tarafınızdan aşağıdaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerektiğini ve bu yükümlülükleri gerçekleştirmediğiniz takdirde Şirketimiz tarafından Size özel herhangi bir hizmet verilmesinin ve Proje oluşturulmasının mümkün olmadığını, kabul etmektesiniz.

Site üzerinden kullanıcı hesabı oluşturulması,

Nasıl Çalışır” sekmesi altındaki “Nasıl Çizilir” kısmında yer alan açıklama ve örnek dikkate alınarak Proje’ye dâhil edilmek istenen mekânın kuşbakışı krokisinin (“Kroki”), doğru ve tam olarak çizilmesi,

Nasıl Çalışır” sekmesi altındaki “Sonra Ölç” kısmında yer alan açıklama ve örnek dikkate alınarak Proje’ye dahil edilmek istenen mekandaki kapı, kiriş, eşik, pencere, sabit mobilyalar, küçük çıkıntılar gibi Proje’yi etkileyecek unsurların boyutlarının ölçülerek yerlerinin ve ölçülerinin Krokiye dahil edilmesi,

"Nasıl Çalışır” sekmesi altındaki “Fotoğrafını Çek” kısmında yer alan açıklamalar dikkate alınarak Proje’ye dahil edilmek istenen mekânın fotoğraflarının net ve belirgin olarak çekilerek Proje Sipariş Formu’nda (“Sipariş Formu”) paylaşılması,

Tarafımızca sunulan “Stil Galerisi” üzerinden örnek Projeleri inceleyerek stiller arasından seçim yapılması,

Proje Sipariş Formu’nun eksiksiz ve gerçeğe uygun şekilde doldurulması,

Proje’ye ilişkin ödemenin gerçekleştirilmesi,

Siz Müşterilerimiz tarafından tamamlanması gereken yükümlülükler arasındadır.

Siz Müşterilerimiz tarafından yukarıdaki adımlar ve Envanterler sağlandığında Değerlendirme Aşaması’na geçilecek ve sağladığınız Envanterler’in Proje’ye elverişli olup olmadığı, Şirketimizce dikkatli ve objektif bir şekilde değerlendirilecektir.

Siz Müşterilerimiz tarafından sağlanan kroki, ölçü ve fotoğraf gibi envanterlerin yetersiz veya anlaşılamaz olduğunu tespit eder isek; eksiklikleri tamamlamanız için Sizi doğru bir şekilde yönlendirebilmek adına Sizden alınan Ticari İleti Onayı’na istinaden Sizinle e-mail ve/veya cep telefonu ve/veya sabit telefon üzerinden iletişime geçeceğiz.

Yukarıda sayılan yükümlülüklerinizin ve bildirdiğiniz belge ve bilgilerin hukuka aykırı, eksik, sahte ve/veya yanlış olduğunu saptamamız halinde veya, siparişi kötü niyetle veya ticari kazanç elde etmek amacıyla gerçekleştirdiğinize dair şüphenin varlığı ya da tespiti halinde, herhangi bir zamanda Sizi bilgilendirmek koşuluyla Proje Başvurunuzu iptal etme hakkımız saklıdır.

Proje Başvurusu’nun tarafımızca iptal edilmesi halinde; tarafınıza iptale ilişkin bilgilendirme e-posta, telefon ya da posta gibi elektronik veya fiziki yöntemlerden herhangi biriyle gerçekleştirilecektir. İptal bildirimini takiben Sizin tarafınızdan gerçekleştirilen ödemenin iadesi sürecine girilecek ve paranız tarafınıza aynen iade edilecektir.

Site üzerinden gerçekleştirdiğiniz herhangi bir paylaşımın, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını teşkil eden Site Kullanım Koşulları’na ve/veya hukuka aykırılık teşkil etmesi halinde, anılan içerik nedeniyle her türlü hukuki ve/veya cezai yollara başvurma hakkımız saklıdır. Hukuka aykırı içerikler nedeniyle Şirketimiz nezdinde veya üçüncü kişiler nezdinde meydana gelebilecek her türlü zarar ve ziyandan, hukuka aykırı içeriği sağlayan olarak sorumlu olacağınızı peşinen kabul ve beyan etmektesiniz.

Şirketimiz tarafından Müşteri için hazırlanmış olan Proje’de önerilen ürünler, çevrimiçi ortamlardaki görsellere dayanılarak hazırlanmakta olup; görseller ile gerçek ürünler arasında renk, doku, materyal gibi unsurlarda farklılıklar olabileceğini veya ergonomi, rahatlık, verimlilik gibi hususların önem arz edebileceğini göz önünde bulundurarak, ürünleri satın almadan evvel yerinde görmeniz önerilmektedir. Bununla birlikte; gerçek ürünlerin rengi, dokusu, materyali, kalitesi, ergonomisi, verimliliği gibi, ürünlere ait hiçbir nitelikle ilgili olarak Şirketimiz herhangi bir taahhütte bulunmayıp Şirketimiz’in Proje’de önerdiği ürünlerle ilgili herhangi bir konuda sorumlu tutulamayacağını, kabul ve beyan etmektesiniz.

Proje’de mutfak ve banyo tasarımları önerilmesi durumunda; tasarımı hayata geçirilebilmeniz için gerekebilecek elektrik, mekanik ve sıhhi tesisatın uygulanabilirliği, elverişliliği ve güvenliği gibi konulardaki sorumluluk tamamen siz Müşterimiz’e aittir. Bu gibi (tesisat, donanım, güvenlik gibi) konulara ilişkin olarak Şirketimiz herhangi bir taahhütte bulunmayıp Şirketimiz’in bu gibi konulardan sorumlu tutulamayacağını, kabul ve beyan etmektesiniz.

Proje’de, özel imalatlara ilişkin önerilerimizin olması durumunda; özel imalatlar için yapılan tasarım çizimlerinin boyutlandırması, Bizimle paylaştığınız ölçülere göre yapılmakta ise de; ölçüler ve tasarım boyutlandırmaları konusunda Şirketimizin herhangi bir inisiyatifi, garantisi veya sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan etmektesiniz. Bu nedenle, özel tasarımlara ilişkin olarak, imalata başlanmadan evvel mutlaka marangozlar veya sair ehil kişiler tarafından yerinde ölçü kontrolü yapılmasını önermekteyiz.

Şirketimiz tarafından Müşteri için üretilen Proje, Müşteri’nin talepleri doğrultusunda sanal gerçeklik (“VR”) ortamında üç boyutlu (“3D”) modellemeler olarak Müşteri’ye sunulabilmektedir. VR ortamında sunulan Proje tasarımlarındaki 3D modellemeler ile alışveriş listesindeki gerçek ürünler arasında birebir örtüşme olamayabileceğini, Şirketimizin 3D modellemeler ile gerçek ürünler arasındaki farklılıktan Şirketimiz’in sorumlu tutulamayacağını, kabul ve beyan etmektesiniz.

Şirketimiz, bu Sözleşme’ye konu hizmetlerin sunulması için gerekmesi ve Müşteri tarafından yazılı olarak talep edilmesi durumunda, Şirketimiz, kredi kartından veya EFT/Havale gerçekleştirdiğiniz banka hesabınızdan tahsilat işlemlerinin ve kart bilgilerini saklama hizmetlerinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca gerekli yetki verilmiş bir Ödeme Hizmetini Sağlayan Şirket tarafından sağlanacağını taahhüt eder.

İşbu Sözleşme tahtında Müşteri tarafından ödenecek bedel, Taraflarca başka türlü kararlaştırılmadığı takdirde, Şirketimiz’in web sitesi (https://www.evimitasarla.net ) içerisinde yer almakta olan “Tasarım Paketleri” veya ilgili paketler içerisinde yer alan ücretlerdir.

Şirketimiz’in web sitesinde belirtilmeyen iç/dış mekânlara ilişkin fiyatların; Müşteri tarafından Site’de yer alan “Fiyat Al” seçeneği ile talep gönderilmesi üzerine, Şirketimiz ile Müşteri arasında müzakere edilerek kararlaştırılması ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçasını teşkil edecek bir protokol ile belirlenmesi gerekmektedir.

Şirketimiz, Kullanıcılara ait her türlü kredi kartı bilgisinin kart bilgisi saklama konusunda yetkilendirilmiş olan bir kuruluş tarafından saklanacağını ve hiçbir surette Müşteri’nin kart bilgisinin Şirketimiz veya diğer Müşteriler tarafından görüntülenemeyeceğini, bu konu ile ilgili olarak her türlü önlemi alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Taraflardan birinin işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini ihlal etmesi ve ihlalin düzeltilmesine ilişkin olarak karşı tarafça iletilen talebe rağmen ilgili ihlalin 30 gün içerisinde düzeltilmemesi halinde, işbu Sözleşme ihtarı gönderen tarafça yazılı olarak iletilecek bir ihbarla derhal tazminat ödemeksizin feshedebilir. Ayrıca, Taraflar’dan birinin kendi isteği ile ya da isteği dışında aciz hali, iflas ve iflasın ertelenmesi hali, kayyum tayini ve konkordato ile ilgili prosedürlere konu olması ya da faaliyetlerini bir daha faaliyete geçmemek üzere fiili olarak durdurması ya da faaliyet konusunu (sağlamakta olduğu ürün ve hizmetler dahil) esaslı bir şekilde değiştirmesi, mal varlığının tümünü ya da önemli bir bölümünü elden çıkarması halinde, karşı Taraf Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin feshedebilir.

Şirketimiz, Müşteri’ye sunduğu hizmetler için gerekli olan sistem alt yapılarında farklı kişi ve/veya kuruluşlardan tali hizmetler alabilir, belirli servis hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin işleri kısmen ya da tamamen üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişilere devredebilir.

Şirketimiz, https://www.evimitasarla.net web sitesini “olduğu gibi” ve “kullanıma sunduğu haliyle” Müşteri’nin hizmetine sunmaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz, Müşteri’ye madde 9’da yer alan hükümler ve kişisel verilerin korunması ile ilgili mevzuat başta olmak üzere yürürlükteki mevzuattan doğan (saklama ve güvenliğe ilişkin yükümlülükler başta olmak üzere) yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla; servis seviyesi ve/veya güvenlik seviyesi garanti etmemekte, işbu Sözleşme ile Müşteri’nin hizmetine sunduğu Site’ye ilişkin işbu Sözleşme’deki düzenlenenler dışında herhangi bir açık ve/veya zımni garanti veya teminat vermemektedir.

İşbu Sözleşme kapsamında Müşteri’nin hizmetine sunulan Site’nin kapsamı ve içeriği teknik gereksinimler; ticari gereksinimler, pazar araştırmaları, satış politikaları, teknolojik gelişmeler, araştırma faaliyetleri ve sair nedenlere dayanılarak Şirketimiz tarafından herhangi bir zamanda ve tek taraflı olarak ve Şirketimiz’e herhangi bir ek sorumluluk getirmeksizin kısmen veya tamamen, sürekli veya süreksiz olacak şekilde genişletilebilir, değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir ve/veya daraltılabilir.

TARAFLARIN YASAL SORUMLULUKLARI

Şirketimiz, gerçekleşmesi halinde elektronik ticaret işlemlerine ilişkin elektronik kayıtları işlem tarihinden itibaren üç yıl süreyle saklamakla yükümlüdür.

Şirketimiz, işbu Sözleşme’ye konu hizmetlerin ve Site’nin işbu Sözleşme’nin akdedildiği tarih itibariyle yürürlükte bulunan mevzuata uygun olduğunu ve mevzuat gerekliliklerini karşıladığını kabul ve beyan eder. Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, yürürlükte bulunan mevzuattaki herhangi bir değişikliğin Site’de veya işbu Sözleşme’ye konu hizmetlerde herhangi bir değişiklik veya güncelleme gerektirmesi halinde, Şirketimiz söz konusu değişikliği veya güncellemeyi en kısa zamanda ve her halükarda ilgili değişikliğin meydana gelmesinden önce gerçekleştirmek ve Müşteri’nin kullanımına sunmakla yükümlüdür.

Taraflar’dan birinin işbu Sözleşme’de belirtilen taahhütlerini ve/veya sorumluluklarını ve yukarıda sayılan mevzuat hükümlerini ve ilgili yönetmelikler ve diğer mevzuatta yer alan hükümleri kısmen ve/veya tamamen ihlal etmesi halinde, diğer Taraf işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak ve tazminatsız fesih etme hakkını elinde bulundurur.

Taraflar, Madde özellikle Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve sair bütün ilgili yasaların hükümlerine uymayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

Şirketimiz, Site’de Müşteri’ye ait olan ve Müşteri tarafından doldurulması ve yönetilmesi gereken kısım ve içeriklere dair bilgileri doğru girmek dışında bu bilgi ve içeriklerden sorumlu değildir. Müşteri, Site içerisinde bulundurduğu tüm içerikten, bu içerik ve içeriğe konu mal ve/veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin veya durumun bulunması halinde, bu hususlarda Şirketimiz’e herhangi bir sorumluluk atfedilemeyeceğini kabul eder.

Müşteri, Site kapsamında Şirketimiz ile paylaştığı, Site’de sunduğu, erişime açtığı, içerik ve içeriğe konu her türlü mal ve/veya hizmetlerden sorumludur. Bu hususlarda Şirketimiz’e herhangi bir sorumluluk atfedilemez.

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

Şirketimiz’in sahip olduğu markalar ve Şirketimiz tarafından Size özel olarak oluşturulan Proje içerisindeki fikri mülkiyet hakları başta olmak üzere, Şirketmiz’e ait olan veya Şirketimiz’in kullanım/ lisans hakkının bulunduğu tüm markalar, fikri mülkiyet hakları veya sınai mülkiyet haklarına ilişkin tüm mali ve manevi haklar veya bu hakları kullanma yetkileri Şirketimiz’e aittir. Özellikle Şirketimiz tarafından size özel olarak oluşturulan Proje’yi hiçbir şekilde çoğaltmayacağınızı, işlemeyeceğinizi, yaymayacağınızı, temsil suretiyle kullanmayacağınızı veya işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

Şirketimiz’e ait unvan, marka, isim ve logoları Şirketimiz’in açıkça yazılı bir izni olmaksızın hiçbir şekilde kısmen veya tamamen kullanmayacağınızı, kullanıdrmayacağınızı, taklit etmeyeceğinizi ve/veya çoğaltmayacağınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

Müşteri’ye ait isim, unvan, logo ve benzeri tanıtıcı işaretler ile Müşteri’nin Proje’nin oluşturulabilmesi amacıyla Şirketimizle paylaştığı görseller ve içerikler başta olmak üzere Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan her türlü mülkiyetine ilişkin haklar Müşteri’ye ait kalacak olup, bu görseller ve içerikler yalnızca Proje’nin oluşturulabilmesi amacıyla kullanılacaktır.

Müşteri’nin Proje’nin tamamlanabilmesi için Şirketimize sunduğu fotoğraf ve görsellerin ve Envanter’de yer alan sair bilgilerin, kendisinin orijinal envanteri olduğunu; Envanter’de bulunan içeriklerin diğer şahıslara ait, telif hakları dahil herhangi bir hakkı ihlal etmediğini, Şirketimiz ile paylaştığı yüklediği görselin/fotoğrafın hukuka aykırı içerik barındırmadığını aksi takdirde tüm hukuki ve cezai sonuçlarından sorumlu olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

Müşteri; Proje tasarımı öncesine ilişkin fotoğraflar/görsellerin, Proje hazırlık aşamalarına ait fotoğraflar/görsellerin, Müşteri’nin Proje’deki tasarımı iç mekanına uygulamasından sonra Şirketimizle paylaştığı fotoğraflar/görsellerin, Mesafeli Hizmet ve Satış Sözleşmesi’ne konu tüm Proje aşamalarına dair fotoğraflar/görsellerin, Şirketimiz’in tanıtımı, bilinirliğinin arttırılması, ticari reklam ve tanıtımının yapılması gibi satış ve pazarlamaya yönelik amaçlarla işlenmesi, çoğaltılması, temsili, basım, yayım, dağıtım ve internet yoluyla iletimi de dahil olmak üzere her türlü umuma iletim haklarını sınırsız, süresiz ve bedelsiz olarak Şirketimize devretmiş olduğunu ve bu amaçla bahsi geçen fotoğraf/görsellerin Şirketimiz tarafından üçüncü kişilerle paylaşımına da izin verdiğini, kabul ve taahhüt eder.

Taraflar arasında işbu madde tahtında düzenlenen hususlar hilafında hükümler içeren başka bir sözleşme bulunması halinde, mevzubahis sözleşme hükümleri geçerli olacaktır.

Müşteri, hizmetine sunulmuş olan Site’nin kullanımı sırasında gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişilere zarar vermesi ve/veya bu kişilere karşı hukuka aykırı bir fiil işlemesi halinde, söz konusu zarardan ve/veya hukuka aykırı fiilden bizzat sorumlu olduğunu ve Şirketimiz’den kaynaklanan nedenler hariç olmak üzere Şirketimiz’in sorumsuz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri, üçüncü kişilerle ilgili olarak ortaya çıkabilecek ihtilaflarda; ihtilafın Şirketimiz’den kaynaklanmadığı hallerde üçüncü kişilerin her türlü tazminat taleplerinde Şirketimiz’in herhangi bir şekilde sorumlu tutulamayacağını, tutulması halinde ise Şirketimiz’in katlanmak zorunda kalacağı her türlü zararı nakden ve defaten karşılayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri, Şirketimizin varsa yürürlükteki mevzuatın gerektirdiği veya uygulamada kullanılan makul güvenlik gerekliliklerini taşıdığını kabul ve beyan eder. Şirketimiz’den kaynaklanmayan sebeplerle Site’ye hackleme, casus yazılım ve/veya virüs gönderme ve sair niteliği haiz her türlü türden zarar verme amaçlı saldırılar yapılması durumunda, ortaya çıkan zararlardan ise Şirketimiz hiçbir surette sorumlu tutulamaz. İşbu nedenle yaşanabilecek hizmet kesintileri nedeniyle Şirketimiz’in Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği ve tazminle yükümlü olduğu iddia edilemez.

GİZLİLİK POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Taraflardan her biri, diğer Taraf’ın tüm bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini koruyacaktır. Taraflardan her biri diğer Taraf’a ait gizli bilgilere teknik olarak erişilemeyeceği konusunda iyi niyet kuralları çerçevesinde azami derecede dikkat ve özen göstereceğini kabul ve beyan eder.

Müşteri’ye Site vasıtasıyla sunulan hizmetler Şirketimiz’ce belirlenen ve gerekli güvenlik tedbirlerini içeren sunucularda barındırılır. Site’ye ait kodlar ve veri tabanı Şirketimiz kontrolü ve erişiminde olup her hakkı saklıdır. Müşteri, Site’yi kullanma dışında hiçbir hakka sahip değildir.

MÜŞTERİ ve Şirket kendi aralarında yazılı, sözlü, manyetik ortamda veya başka bir şekilde aktarılan tüm fikir, içerik, veri, yazı, grafik, görüntü ve belgeler dahil ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla aktarılan her türlü bilgi hakkında gizlilik esaslarına uygun hareket edecek, bu bilgileri işbu Sözleşme’nin amacı dışında hiçbir şekilde kullanmayacak, kullandırmayacak, dağıtmayacak, çoğaltmayacak ve hiçbir şekilde üçüncü kişi ve/veya kişilere aktarmayacak, açıklamayacak, teslim etmeyecek, henüz kamuya duyurulmamış ve tanıtımı yapılmamış diğer mal ve/veya hizmetlere ilişkin her türlü belge ve bilginin gizli tutulmasını sağlayacak ve bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek için iyi niyet kuralları çerçevesinde azami çabayı gösterip gerekli güvenlik önlemlerini alacaktır.

Hali hazırda kamunun bilgisine sunulmuş olan veya yürürlükteki mevzuat gereği ve/veya herhangi bir devlet otoritesinin isteği üzerine açıklanması istenmiş veya istenebilecek olan veya gizlilik yükümlülüğü kapsamından önce veya bu kapsam içerisinde olmayan bir başka üçüncü şahıs tarafından bağımsız olarak elde edilmiş olan bilgiler, gizli bilgi kapsamı dışında olup işbu maddeye istisna teşkil eder.

Şirketimiz, Müşteri ile ilgili olarak elde ettiği ve edebileceği ‘kişisel veriler’i (kimliği belirli ya da belirlenebilir bir gerçek kişi ile ilişkilendirilebilecek her türlü veri); Gizlilik Politikası ve Kullanıcı sözleşmesi ile Müşteri arasında imzalanacak sözleşmeler kapsamında sunulacak hizmetlerin gerektirdiği kapsamın ötesinde hiçbir amaçla kullanmayacağını beyan eder.

Taraflar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil düzenlemelere her daim uygun davranacaklarını, bahsi geçen düzenlemeler uyarınca Kullanıcı ve/veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun talep ettiği bilgi ve belgeleri en kısa zamanda teslim edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Şirketimiz, Müşteri’nin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki veri sahibi gerçek kişilerin haklarını kullanmasına ve diğer yükümlülüklerine ilişkin olarak Müşteri ile işbirliği içerisinde çalışacaktır.

İşbu madde Sözleşme’den bağımsız olup, Sözleşme’nin herhangi bir nedenle feshi halinde de yürürlükte kalacaktır.

MÜCBİR SEBEPLER

Doğal afetler, yangın, hükümetin faaliyetleri, ulusal seferberlik halleri, ayaklanmalar, savaş ya da savaş girişimleri, grev, lokavt gibi işbu maddede yazılı olanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, işbu Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülemeyen ve Taraflar’ın kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla Taraf’ın ya da Taraflar’ın işbu Sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran haller, küresel yada ülkesel çapta yaşanan bilişim, telekomünikasyon, iletişim, GSM, servis ağlayıcı sorunları mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. Bu nedenlerden herhangi birisinin meydana gelmesi halinde Taraflar’ın işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülükleri askıya alınır. Mücbir sebebin, otuz (30) gün veya daha fazla süreyle devam etmesi durumunda Taraflar’dan herhangi birisi işbu Sözleşmeyi tazminatsız ve tek taraflı olarak feshetme yetkisini elinde bulundurmaktadır. Ancak Taraflar’ın fesihten önce tahakkuk eden ve ifa edilmiş olan hizmete ilişkin olarak ödenmiş olan hak ve alacakları saklı kalır ve iade edilmez.

MUHTELİF HÜKÜMLER

Taraflar işbu Sözleşme’nin herhangi bir Taraf’a herhangi bir münhasırlık tesis eden bir sözleşme olmadığını ve bu Sözleşme’deki hiçbir koşulun ve/veya hükmün Taraflar’ın aynı sektörde faaliyet gösteren diğer firmalar ile aynı konuda ticari ilişkiye girmesine (gizlilik yükümlülüklerine aykırılık teşkil etmemek koşuluyla) ve hizmet vermesine engel teşkil etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

İşbu Sözleşmede yer alan hiçbir hüküm tarafların yetkili temsilcileri tarafından imzalanmış bir tadil belgesi ya da işbu Sözleşme’de yer alan hükümler konusunda istisna veya değişiklik öngören ek sözleşmeler yoluyla yazılı olarak kabul edilip onaylanmadıkça Taraflarca değiştirilemez.

İşbu Sözleşme kapsamında veya bu Sözleşme ile bağlantılı olarak ortaya çıkan her türlü uyuşmazlıkta Taraflar’dan her birinin veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının ve bilgisayar kayıtları delil teşkil edecek olup, Taraflar bu maddenin bir delil sözleşmesi teşkil ettiğini kabul ve beyan ederler.

İşbu Sözleşme kapsamında belirtilen adresler Taraflar’ın yasal tebligat adresleri olup bu adreslere yapılacak bütün tebligatlar geçerlidir. Herhangi bir adres değişikliği, adres değişikliğinin yapılmasından itibaren en geç yedi (7) gün içerisinde karşı tarafa e-posta, posta ya da iadeli taahhütlü mektup ile bildirilmediği sürece bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli addedilecektir.

İşbu Sözleşme’nin esaslı olsun veya olmasın hükümlerinden biri yahut birkaçının kısmen veya tamamen geçersiz addedilmesi, Sözleşme’nin kalan hükümlerinin geçerliliğine etki etmeyecektir.

Şirketimiz, işbu Sözleşme ve Sözleşme kapsamındaki hak ve/veya sorumluluklarının hepsini veya bir kısmını üçüncü şahıslara (gerçek kişi ve/veya tüzel kişilere) süreli veya süresiz olarak ve öncesinde Müşteri’nin onayını almak koşuluyla devir ve temlik edebilir. Müşteri bu duruma peşinen muvafakat verdiğini kabul ve beyan eder.

Müşteri, Şirketimiz’in önceden onayını almak kaydıyla, işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve/veya sorumluluklarının hepsini veya bir kısmını üçüncü şahıslara (gerçek kişi ve/veya tüzel kişilere) süreli veya süresiz olarak devir ve temlik etme hakkına sahiptir.

UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Taraflar Sözleşme'nin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğacak uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku'nun uygulanmasını, işbu Sözleşme’den doğan her türlü ihtilafın çözümlenmesinde yetkili yargı merciinin münhasıran İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra daireleri olduğunu kabul ve beyan ederler.

Tarafların adreslerindeki herhangi bir değişiklik, diğer Tarafa iadeli taahhütlü posta ile gönderilecektir. Aksi takdirde işbu Sözleşmedeki adreslere yapılan tebligat geçerli sayılacaktır.

SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞÜ

İşbu Sözleşme Tarafların imza yetkilileri tarafından imzalanarak [18-01-2021] tarihinde yürürlüğe girmiştir. İşbu Sözleşme iki orijinal nüsha olarak imzalanmıştır.

İşbu Sözleşme on bir (11) maddeden ibarettir. Taraflar, işbu Sözleşme’nin bütün hükümlerini okuduğunu, her türlü maddenin kapsam ve sonucu hakkında bilgi sahibi olduğunu, hükümlerini kayıtsız, şartsız ve aynen yerini getireceğini, beyanlarının doğruluğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.