Aydınlatma Metni

AYDINLATMA METNİ

Pozitif Mimarlık İnş. San. Tic. Ltd. Şti (“EvimiTasarla.Net”), kullanıcı ve misafirlerinin kişisel verilerinin hukuka uygun olarak işlenmesine özen göstermektedir. Sizi bilgilendirmek ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek üzere hazırladığımız Aydınlatma Metni’ni bilginize sunarız. EvimiTasarla Aydınlatma Metni, Site Kullanım Koşulları ve Çerez Politikası ile birlikte bir bütün oluşturmaktadır.

Kişisel Verilerin korunmasına neden önem verdiğimizi anlatmak ve bu amaçla metni okuyacak değerli kullanıcı ve misafirlerimizi bilinçlendirmek gayesiyle Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından hazırlanan web sayfasını https://www.kvkk.gov.tr ayrıca incelemenizi tavsiye ederiz.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ? 

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

EvimiTasarla tarafından işlenebilecek kişisel verilerinize ait kategoriler, aşağıda belirtilmiştir.

Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi : Şirketimize yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel bilgiler.

Misafir/Üye İşlem Bilgisi : Ürün ve hizmetlerimizden faydalanan misafirlerimiz ve üyelerimiz tarafından gerçekleştirilen her türlü işleme ilişkin bilgiler (örn. talep ve talimatlar, vb.)

İşlem Güvenliği Bilgisi : Şirketimiz ve iş ortaklarının teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak amacıyla işlenen kişisel veriler (örn. kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen işlem ile o kişiyi eşleştirmeye ve kişinin o işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren Internet sitesi şifre ve parola gibi bilgiler) 

Finansal Bilgi : Verdiğimiz hizmetler karşılığında ödemelerin yapılması ve/veya yürüttüğümüz ticari ilişkiler çerçevesinde ödemelerin yapılması amacıyla

Risk Yönetimi Bilgisi : Şirketimizin ticari, teknik ve idari risklerini yönetebilmek için işlenen kişisel veriler (örn. IP adresi, Mac ID vb. kayıtlar)

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi : Alacak ve hakların tespiti ve takibi ile borç ve kanuni yükümlülüklerin ifası amacıyla hukuki süreçler gereği işlenen kişisel veriler (örn. mahkeme ve idari merci kararı gibi belgelerde yer alan veriler)

Pazarlama Bilgisi : Çerez kayıtları, İlgili kişinin verdiği ticari elektronik ileti iznine istinaden gönderilen pazarlama amaçlı sms, e-posta mesajları tarafından yapılan aramalar

HANGİ AMAÇLARLA KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

 • Sizinle yaptığımız sözleşmelerden doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması ve buna ilişkin kayıtların tutulması,
 • Web sitesi üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalandırılmanız
 • Sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması
 • Web sitesi'nin işleyişinin iyileştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması
 • Taleplerinizin işleme konulması ve yerine getirilebilmesi
 • Ödemelerinizin gerçekleşebilmesi
 • E-faturalama, e-arşiv faturalama
 • Gerekli durumlarda parasal iade ve değişiklik işlemlerinin yapılabilmesi
 • Tercih ettiğiniz iletişim kanalı üzerinden size bilgi verilebilmesi
 • Talebinize bağlı olarak EvimiTasarla üyelik kaydı oluşturulması ve kaydınızın saklanması,
 • İletişim izni vermiş iseniz tanıtım, bilgilendirme, pazarlama ve kampanya faaliyetleri hakkında size yönelik olarak bilgilendirme yapılabilmesi
 • Rıza göstermişseniz ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek size önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası
 • Şikayetlerinizin/taleplerinizin EvimiTasarla'ya aktarılabilmesi, işleme konulması ve takibinin yapılabilmesi ve süreç hakkında size bilgi verilebilmesi
 • Yapılan işlem kayıtlarının yedeklenmesi/arşivlenmesi, depolanması ve saklanması, ilgili mevzuat dahilinde bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması
 • Şikayetlerinizin/taleplerinizin EvimiTasarla'ya aktarılabilmesi, işleme konulması ve takibinin yapılabilmesi ve süreç hakkında size bilgi verilebilmesi
 • Yapılan işlem kayıtlarının yedeklenmesi/arşivlenmesi, depolanması ve saklanması, ilgili mevzuat dahilinde bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması
 • İş ortaklarımızın hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini ile EvimiTasarla'nın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası 
 • Yasal yükümlülüklerimizin ifası amacıyla
 • Dürüstlük kurallarına uygun olarak EvimiTasarla'nın meşru menfaatini korumak amacıyla

KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİMİZ NELERDİR?

Kişisel verileriniz web sitesi, kısa mesaj, elektronik posta, çağrı merkezi, online işlemler, üyelik sözleşmesi aracılığıyla, otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik olarak EvimiTasarla.net ve/veya iş ortaklarımız tarafından EvimiTasarla.net Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla toplanmaktadır.

VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN ALDIĞIMIZ TEDBİRLER NELERDİR ?

Kişisel verilerinizi barındıran veri sistemlerinin yetkisiz erişimlere ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamak amacıyla sunucular güvenlik duvarı arkasında konumlandırılmış, Cloudflare SSL ve Rapid SSL 256 bit anahtarlamalı, TLS 1.2 ile şifrelenmiştir. Veri tabanlarına yetkili kişiler haricinde erişim Bilgi işlem yönetiminde kontrol altındadır. Dijital Pazarlama departmanı bünyesinde kişisel verilere ulaşım kullanıcı ismi ve şifre ile sınırlandırılmıştır. 

Kişisel verilerinizi barındıran veri sistemlerinin yetkisiz erişimlere ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamak amacıyla sunucular güvenlik duvarı arkasında konumlandırılmış. Veri tabanlarına yetkili kişiler haricinde erişim Bilgi işlem yönetiminde kontrol altındadır.Tüm departmanların kişisel verilere ulaşımı görev tanımı ile bağlantılı ve sınırlı olmak üzere kullanıcı ismi ve şifre ile sınırlandırılmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ AKTARIYOR MUYUZ? 

Kişisel verileriniz; tercih ettiğiniz ödeme şekline bağlı olarak ilgili Bankalara, online ödeme sistemlerine, adresinize gerekli evrakın gönderilmesi kapsamında ilgili dağıtım/kargo-kurye şirketlerine, e-faturalama/e-arşiv faturalama işlemleri kapsamında ilgili kurum/kuruluş ve alt yapı sağlayıcılarına, yapılan işlem kayıtlarının yedeklenmesi/saklanması/arşivlenmesi/depolanması için birlikte çalıştığımız sunucu barındırma, arşivleme, depolama ve yazılım hizmetleri sağlayıcılarına, dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları şikayetlerinizin çözümlenmesi ya da yasal yükümlülüklerimizin ifası için Şirket’imizin çalışanlarına, hukuk, mali ve vergi danışmanlarına ve de mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılmaktadır. Kişisel verileriniz bu maddede belirtilen üçüncü kişilere, bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak aktarılmaktadır. Bu kapsamda kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için EvimiTasarla.Net’in hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilmektedir. EvimiTasarla.Net, ayrıca Pozitif Mimarlık İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Şirket yetkilileri, hissedarları, iş ortakları, tedarikçileri, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel kurumlar ile bu kapsamda verilerinizi paylaşabilecek, burada belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir. 

VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR ?

Kanun’un 11. maddesi gereğince; bu Aydınlatma Metninin “BİZE NASIL ULAŞIRSINIZ?” başlığının altında yer alan yollarla EvimiTasarla.Net başvurarak kişisel verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme ve işlenmiş ise bu konuda bilgi talep etme,
 • Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında paylaşıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme,
 • Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok edilmesini isteme,
 • Kanunun 11. maddesinin(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan düzeltme, silme veya yok etme istemlerinin (f) bendi uyarınca kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesi,
 •  Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 •  Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteme haklarına sahipsiniz

ÇEREZ POLİTİKAMIZ NEDİR? 

EvimiTasarla.Net tarafından web sitemizde kullanılan çerezler, çerez çeşitleri, amaçları, saklama süreleri ile EvimiTasarla.netl’in çerezleri nasıl yönettiği hakkında detaylı bilgi edinmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz. 

VERİ İMHA POLİTİKAMIZ NEDİR?

Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikamızı inceleyebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİNİN GÜNCEL VE DOĞRU TUTULMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ NEDİR? 

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca EvimiTasarla.Net’in kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda EvimiTasarla'nın yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için ilgililerin EvimiTasarla.Net ile doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

BİZE NASIL ULAŞIRSINIZ ?

6098 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için taleplerinizi; Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formunu doldurarak; yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafımıza daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Başvuru Yöntemi & Başvurunun Yapılacağı Adres

 • Şahsen yazılı başvuru: Nisbetiye Mah. Belediye Sitesi A5 Blok No:25 Ulus/Beşiktaş İSTANBUL
 • Noter aracılığıyla başvuru:  Nisbetiye Mah. Belediye Sitesi A5 Blok No:25 Ulus/Beşiktaş İSTANBUL
 • Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden başvuru: bilgi@evimitasarla.net

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullandığınız hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noterce tasdik edilmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.

Başvurularınızda, ad, soyad, başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular tarafımızca reddedilecektir. Kişisel veri sahibi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz gerekecektir. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre mümkün olabilecek en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

AYDINLATMA  METNİ HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİ NOTU 

EvimiTasarla.Netl’in Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle bu aydınlatma metninde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Yapılacak değişiklikler nedeniyle güncellenen yeni metin sitemizde yayınlandığı tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Ticaret Ünvanı : Pozitif Mimarlık İnş. San. Tic. Ltd. Şti

İletişim Adresi :  Nisbetiye Mah. Belediye Sitesi A5 Blok No:25 Ulus/Beşiktaş İSTANBUL

Mersis No : 0733029054800012

İletişim Telefonu : +90 (212) 351 02 31